Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

XXXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki O Laur Jabłoni ‘2017

Zapraszamy do udziału w XXXVII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim “O Laur Jabłoni ‘2017” organizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.
 2. Konkurs jest skierowany do autorów nie zrzeszonych w Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Celem konkursu jest inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów literackich, popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej.
 3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech do pięciu utworów poetyckich. Zestawy powinny być przesłane w trzech koniecznie skompletowanych egzemplarzach. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 4. Tematyka i forma utworów jest dowolna. Organizatorzy pragną jednak promować twórczość tematycznie związaną z Ziemią Grójecką. Za najlepszy cały zestaw wierszy o tematyce grójeckiej autor otrzyma finansową nagrodę specjalną w wysokości 450 złotych.
 5. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym (pseudonimem), a do nich dołączona koperta z tym samym godłem, zawierająca kartkę z danymi autora (imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail).
 6. Jury powołane przez organizatora oceni nadesłane utwory oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 2500 złotych (poza nagrodą specjalną). Gratyfikacje finansowe zostaną przelane na rachunek bankowy autorów.
 7. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie www.bibliotekagrojec.pl do dnia 30 czerwca 2017 roku. Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone
  w mediach lokalnych oraz na stronie Urzędu Gminy i Miasta Grójec.
 8. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 19 maja 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
  w Grójcu 05-600 Grójec al. Niepodległości 20, z dopiskiem „O Laur Jabłoni ‘2017”
  lub dostarczyć do siedziby organizatora.
 9. Zapytania dotyczące konkursu należy kierować na adres:
  czytelnia@bibliotekagrojec.pl osoba do kontaktu: Bogumiła Krawczak, tel. 48 6643371 wew. 16, w godz. 10.00 – 16.00.
 10. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów zastrzegając sobie prawo do publikowania i cytowania w mediach nagrodzonych i wyróżnionych wierszy bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium autorskiego.