Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Regulamin usługi KSIĄŻKA NA TELEFON

Regulamin usługi bibliotecznej „KSIĄŻKA NA TELEFON”
§ 1
Prawo korzystania
1. Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna umożliwia mieszkańcom gminy Wiązowna korzystanie ze swoich zbiorów poprzez usługę „Książka na telefon”.
2. Usługa realizowana jest w miarę możliwości technicznych i personalnych Biblioteki.
3. Z usługi „Książka na telefon” mogą korzystać osoby, które ze względu na stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność nie maja innej możliwości dotarcia
do Biblioteki.
4. Materiały biblioteczne można zamawiać telefonicznie w Bibliotece w Wiązownie dzwoniąc na nr telefonu 22 789-01-46 w godzinach otwarcia biblioteki lub pisząc wiadomość na adres kontakt@bibliotekawiazowna.pl.
5. Usługa dostawy i odbioru zbiorów bibliotecznych jest bezpłatna.
6. Zbiory biblioteczne będą dostarczane do domów czytelników przez pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna w ustalonym z czytelnikiem terminie.
7. Czytelnik chcący skorzystać z usługi powinien:
a. zgłosić telefonicznie takie zapotrzebowanie i dokonać zapisu z pomocą Bibliotekarza,
b. udostępnić dane osobowe niezbędne do wypełniania zobowiązania i aktywacji konta,
c. poświadczyć je własnoręcznym podpisem, co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu usługi „Książka na telefon” oraz Regulaminu Biblioteki.
§ 2
Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych
1. Jednorazowo można wypożyczyć 5 pozycji ze zbiorów na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.
2. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych pozycji, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
3. Biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonych pozycji przed terminem ustalonym w ust.1 jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować zbiory aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
5. W przypadku braku możliwości zwrotu wypożyczonych pozycji, Czytelnik zobowiązany jest zgłosić telefonicznie lub drogą e-mail zapotrzebowanie na odbiór materiałów przez pracownika Biblioteki przed upływem terminu zwrotu.
6. Za przetrzymanie wypożyczonych zbiorów ponad termin określony w § 2 ust.1 biblioteka pobiera opłaty zgodnie z regulaminem Biblioteki.

§ 3
Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest:
a. odkupić ten sam tytuł,
b. zapłacić równoważność książki, tzn. aktualną cenę rynkową za książki wydane po 2000 r. lub dwukrotną cenę inwentarzową za książki wydane do 2000 r. plus koszty oprawy,
c. odkupić inną, wyznaczoną przez bibliotekarza książkę.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy zawarte w Regulaminie Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje z dniem wprowadzenia.