Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Regulamin Biblioteki

Regulamin Biblioteki
Regulamin Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna
Podstawa prawna: Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r i Statut.§ 1.
1. Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają mieszkańcy Gminy Wiązowna posiadający meldunek stały lub czasowy.
2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
a) okazać dowód osobisty a uczeń  legitymację szkolną ,
b) wypełnić kartę zapisu i zapoznać się oraz zobowiązać się podpisem do przestrzegania
regulaminu.
3. Za niepełnoletniego czytelnika podpisują zobowiązanie i odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
4. Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

§ 2.
1. Kaucje pobierane są od czytelnika w następujących przypadkach:
a) jeżeli czytelnik nie posiada stałego lub czasowego meldunku na terenie Gminy,
b) przy wypożyczaniu szczególnie cennych i atrakcyjnych książek.
2. Wysokość kaucji ustala bibliotekarz.
3. Zwrot kaucji następuje po oddaniu książki.
4. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nie odebrana kaucja zostaje przekazana na poczet budżetu biblioteki.

§ 3.
1. Wypożyczać można jednocześnie od 1 do 5 książek w tym 2 lektury szkolne.
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż miesiąc.
3. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
4. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust.2 jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
5. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
6. W razie braku książki czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek  znajduje się poszukiwana przez niego pozycja.
7. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.
8. Czytelnik może skorzystać z konta innej osoby, tylko za jej pisemnym imiennym pozwoleniem.
9. Po wejściu do biblioteki czytelnik winien zgłosić się do bibliotekarza, podać swoje nazwisko lub numer konta użytkownika.
10. Wypożyczanie książek czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza.

§ 4.
1. Bibliotekarz udziela informacji o książkach,  pomaga  w doborze literatury, korzystaniu z katalogu kartkowego oraz komputerowego biblioteki oraz innych wydawnictw informacyjnych.

§ 5.
1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest:
a) odkupić ten sam tytuł,
b) zapłacić równoważność książki, tzn. aktualną cenę rynkową za książki wydane po 2000r. lub dwukrotną
cenę inwentarzową za książki wydane do 2000r. plus koszty oprawy.
c) odkupić inną, wyznaczoną przez bibliotekarza książkę.

§  6.
1. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w § 3 ust.2 i 4 biblioteka pobiera opłaty w kwocie 0,10 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu.
2. Czytelnik, do którego biblioteka  wysyła upomnienie w sprawie zwrotu książek pokrywa koszt wysyłki.
3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 7.
Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor lub kierownik wypożyczalni.
Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora BP Gminy Wiązowna.