Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Regulamin Czytelni Internetowej

Regulamin Czytelni Internetowej
Ramowy Regulamin Czytelni Internetowej

1.Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w Czytelni Internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby.

2.Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.

3.Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z Internetu oraz z innych programów zainstalowanych na komputerach.

4.Stanowiska komputerowe w czytelni internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania informacji i materiałowe niezbędnych w zdobywaniu wiedzy i samokształceniu.
Korzystanie z komputerów w celach informacyjnych i edukacyjnych traktowane jest priorytetowo.
Nie należy uruchamiać na komputerze programów do prowadzenia pogawędek internetowych /typu CHAT, IRC, ICQ/ oraz programów służących zabawie.
Nie należy wykorzystywać komputerów do przeglądania stron pornograficznych i propagujących przemoc.
Komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu nie powinny być wykorzystywane przez użytkowników w celach zarobkowych.

5.W przypadku, gdy są osoby oczekujące na dostęp do komputera, czytelnik zajmujący stanowisko musi go zwolnić po 30 minutach korzystania.

6.Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurującego bibliotekarza.

7.Osoby użytkujące sprzęt w czytelni internetowej mogą korzystać wyłącznie z programów i baz zainstalowanych na komputerze. Nie należy instalować programów pochodzących spoza Biblioteki, ani korzystać z przyniesionych przez czytelników płyt kompaktowych, programów na CD-ROM lub filmów na DVD.

8.Czytelnicy korzystający z komputera nie powinni pozostawiać żadnych własnych plików na dysku lokalnym komputera.
W przypadku konieczności zapisania danych na własną dyskietkę należy wykorzystać /wcześniej  sformatyzowane/ dyskietki. Zapisywanie danych na nośniki zewnętrzne bądź drukowanie tekstu należy uzgadniać z dyżurującym bibliotekarzem.
Opłata za wydruk komputerowy lub ksero, kolorowy wynosi: 2,00 zł,  czarno-biały: 0,50 gr.
W przypadku pozostawienia własnych plików czytelnika na dysku twardym komputera zostaną one usunięte przez bibliotekarza.

9.Zabrania się konfigurowania przyjętych ustawień programowych i sprzętowych komputerów.

10.Nie należy kopiować na prywatne nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.

11.Użytkownicy powinni bardzo ostrożnie posługiwać się sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.

12.Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego.

13.Bibliotekarze udzielają pomocy przy wyszukiwaniu informacji, służą porada w korzystaniu ze sprzętu komputerowego.

14.W czytelni nie należy spożywać posiłków i napojów.

15.Bibliotekarze mają prawo kontrolować pracę użytkowników i w razie konieczności natychmiast przerwać sesję, w sytuacji gdy użytkownik wykonuje czynności niepożądane.

16.Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

17.Osoby nie stosujące się do Regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z Czytelni Internetowej.

18.Użytkownik ma prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna.