Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

XXXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni ‘2016”

XXXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni ‘2016”  

Laur

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.
2. Konkurs jest skierowany do autorów nie zrzeszonych w Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Celem konkursu jest inspirowanie do aktywności twórczej, promowanie talentów literackich, popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej.
3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech do pięciu utworów poetyckich. Zestawy powinny być przesłane w trzech koniecznie skompletowanych egzemplarzach. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
4. Tematyka i forma utworów jest dowolna. Organizatorzy pragną jednak promować twórczość tematycznie związaną z Ziemią Grójecką. Za najlepszy cały zestaw wierszy o tematyce grójeckiej autor otrzyma finansową nagrodę specjalną w wysokości 450 złotych.
5. Prace konkursowe winny być opatrzone godłem słownym (pseudonimem), a do nich dołączona koperta z tym samym godłem, zawierająca kartkę z danymi autora (imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy, e-mail).
6. Jury powołane przez organizatora oceni nadesłane utwory oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości  nie mniejszej niż 2500 złotych (poza nagrodą specjalną). Gratyfikacje finansowe zostaną przelane na rachunek bankowy autorów.
7. Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie www.bibliotekagrojec.pl do dnia 30 czerwca 2016 roku. Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone
w mediach lokalnych oraz na stronie Urzędu Gminy i Miasta Grójec.
8. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 14 maja 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  w Grójcu 05-600 Grójec al. Niepodległości 20, z dopiskiem „O Laur Jabłoni ‘2016” lub dostarczyć do siedziby organizatora.