Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Bibliotekarza

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Bibliotekarz.

 1. Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna – Filia Duchnów ul. Wspólna 157
 2. Wymiar czasu pracy: ½ etatu
 3. Określenie stanowiska: Bibliotekarz
 4. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie bibliotekarskie wyższe lub średnie; wyższe humanistyczne z koniecznością uzupełnienia wykształcenia bibliotekarskiego
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych
 • dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu bibliotecznego MATEUSZ
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy
 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwój biblioteki
 • kreatywność, silna motywacja do pracy
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • gromadzenie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 • prowadzenie dokumentacji bibliotecznej
 • opracowywanie zbiorów
 • organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych, mających na celu propagowanie czytelnictwa
 • udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej
 • skontrum księgozbioru
 • dbałość o stan powierzonego mienia
 • sprawozdawczość
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru
 • życiorys (CV)
 • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
 • kopie świadectw pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna ul. Kościelna 41 lub pocztą na adres: Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna, ul. Kościelna 41, 05-462 Wiązowna w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2013 r. (do godz. 16.00), w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem “Nabór na stanowisko bibliotekarza”. (Decyduje data stempla pocztowego).
  Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub złożone zostaną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Nie ma możliwości składania dokumentów naboru drogą elektroniczną.
 1. Uwagi końcowe:
 •  Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez Dyrektora BP
 • W wyniku w/w analizy, zostanie wytypowana lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu
 • Kontaktować się będziemy telefonicznie z wybranymi kandydatami
 • Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP  Biblioteki (http://www.bp-wiazowna.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie biblioteki.
 • Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego “Zapytania o udzieleniu informacji o sobie” z Krajowego Rejestru Karnego
 • Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone
 • Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny

Wiązowna, dnia  13 luty 2013 r.                                                                    Dyrektor Hanna Kobza