Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WIĄZOWNA

I. Zadania Biblioteki

Biblioteka prowadzi działalność na terenie Gminy Wiązowna, sprawuje nadzór nad siecią filii bibliotecznych, wydaje zalecenia w zakresie programu, organizacji i metod pracy oraz kontroluje ich wykonanie.

Biblioteka realizuje swoje zadania programowe, współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami zajmującymi się upowszechnianiem książek, działalnością oświatową i kulturalną.

Szczegółowy zakres działania określa Statut Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna zatwierdzony Uchwałą Nr 33/IV/92 Rady Gminy Wiązowna z dnia 10.07.1992r. z późn. zm.

II. Sieć biblioteczna

W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a) Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna (wypożyczalnia dla dorosłych, młodzieży i dzieci),

b) Filie:

– Filia Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna w Duchnowie,
– Filia Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna w Gliniance

c) prowadzone społecznie punkty biblioteczne

III. Dyrektor

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Dyrektora powołuje i odwołuje Organizator.
Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:
1. Opracowanie planów pracy, preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Biblioteki.
2. Ustalanie regulaminu organizacyjnego Biblioteki.
3.Zatrudnianie, awansowanie, nagradzanie i zwalnianie pracowników Biblioteki.
4.Wnioskowanie w sprawach rozbudowy sieci bibliotecznej na terenie Gminy Wiązowna.
5.Właściwa realizacja budżetu, kontrola wydatków budżetowych, przygotowanie wniosków w sprawie dofinansowania.
6.Dbałość o urządzenie i wyposażenie bibliotek oraz punktów bibliotecznych.
7.Zabezpieczenie właściwej ochrony mienia Bibliotek.
8.Prowadzenie dokumentacji Bibliotek.
9.Systematyczna analiza wyników pracy bibliotek na terenie Gminy Wiązowna:nadzorowanie i kontrolowanie działalności komórek organizacyjnych.
10.Reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz oraz branie udziału w posiedzeniach komisji i innych organów Urzędu Gminy Wiązowna przy rozpatrywaniu spraw bibliotek i czytelnictwa.
11.Ustalenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracownikom sieci bibliotecznej gminy Wiązowna.
12.Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy oraz przepisów, zwłaszcza dotyczących p/poż. i bhp.

Dyrektor Biblioteki jest odpowiedzialny za:

– całokształt pracy Biblioteki na terenie Gminy Wiązowna,
– właściwą gospodarkę powierzonym mieniem oraz rozliczanie się zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– właściwa realizację budżetu,
– sporządzanie planów pracy i sprawozdań z działalności Biblioteki.

IV. Kierownicy komórek organizacyjnych.

Do obowiązków Kierowników komórek organizacyjnych należy realizacja zadań objętych zakresem działania tych komórek, a szczególnie:

a) należyte zaplanowanie pracy oraz troska o stałe jej usprawnianie,
b) przedstawianie bezpośredniemu przełożonemu spraw, które powinny być podane do jego wiadomości lub wymagają jego aprobaty, a także informowanie go o potrzebach związanych ze sprawami funkcjonowaniem komórki im podległej,
c) wykonywanie przydzielonych im zadań z obowiązującymi przepisami,
d) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów, zwłaszcza dotyczących p/poż. i bhp.

V. Zakresy działania komórek organizacyjnych.

1. Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna (wypożyczalnia dla dorosłych, młodzieży i dzieci):
– gromadzi księgozbiór przeznaczony do wypożyczenia i udostępniania na miejscu dorosłym, młodzieży i dzieciom – zgodnie z ustalonymi zasadami i zaleceniami Komisji Doboru Książek, działającej przy Bibliotece Publicznej m.stoł.Warszawy – Biblioteki Głównej.
– prenumeruje czasopisma dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
– prowadzi ewidencję księgozbioru oraz dokumentację wpływów i ubytków,
– opracowuje księgozbiór,
– prowadzi komputeryzację czynności bibliotecznych (tworzenie baz danych, komputerowe wypożyczanie, ewidencja itp.)
– prowadzi katalog komputerowy całości zbiorów,
– organizuje przechowywanie i konserwację zbiorów,
– wypożycza książki czytelnikom, stosując wolny dostęp do półek oraz udostępnia na miejscu księgozbiór podręczny,
– organizuje punkty biblioteczne i udostępnia im księgozbiór,
– systematycznie ewidencjonuje czytelników i wypożyczenia,
– prowadzi służbę informacyjno-bibliograficzną,
– organizuje pracę kulturalno-oświatową upowszechniającą książkę i czytelnictwo oraz współpracuje w tym zakresie z właściwymi instytucjami i organizacjami,
– opracowuje plany pracy i sprawozdania,
– prowadzi praktyki dla nowo zaangażowanych pracowników.

2. Filie biblioteczne:

– gromadzą księgozbiór przeznaczony do wypożyczania dorosłym, młodzieży oraz dzieciom – zgodnie z ustalonymi zasadami i zaleceniami Komisji Doboru Książek, działającej przy Bibliotece Publicznej m.st.Warszawy – Bibliotece Głównej.
– prenumerują czasopisma dla dorosłych, dzieci i młodzieży,
– prowadzą ewidencję księgozbioru oraz dokumentację wpływów i ubytków,
– opracowują księgozbiór,
– prowadzą komputeryzacją czynności bibliotecznych (tworzenie baz danych, wypożyczanie komputerowe, ewidencja księgozbioru itp.),
– prowadzą katalog komputerowy całości zbiorów,
– organizują punkty biblioteczne i udostępniają im księgozbiór,
– systematycznie ewidencjonują czytelników i wypożyczenia,
– prowadzą działalność informatyczną,
– organizują pracę kulturalno-oświatową upowszechniającą książkę i czytelnictwo oraz współpracują w tym zakresie z właściwymi instytucjami i organizacjami, m.in. ze szkołami,
– opracowują plany pracy i sprawozdania.

VI. Zakres działania Głównego Księgowego.

1.Dyrektor Biblioteki zgodnie z art.54 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240) powierza Głównemu Księgowemu obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie gospodarki finansami Biblioteki.

Główny Księgowy podlega Dyrektorowi.

2.Do zadań Głównego Księgowego należy:
– prowadzenie księgowości i rachunkowości zgodnie z przepisami obowiązującymi w instytucjach kultury,
– wykonywanie dyspozycji środkami publicznymi,
– organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,
– przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dokumentów oraz środków pieniężnych,
– opracowanie planów finansowych Biblioteki,
– sporządzanie sprawozdań i analiz ekonomiczno-finansowych,
– kontrola gospodarki materiałowej,
– sprawowanie wewnętrznej kontroli finansowej,
– przedkładanie dyrektorowi okresowych analiz i informacji dotyczących realizacji planu finansowego,
– sporządzanie listy płac oraz innych świadczeń pieniężnych dla pracowników,
– załatwianie pracowniczych spraw ubezpieczeniowych, rentowych, wniosków o emeryturę oraz wydawanie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem.

Dyrektor
Hanna Kobza