Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY WIĄZOWNA

I. Zadania Biblioteki

Biblioteka prowadzi działalność na terenie Gminy Wiązowna, sprawuje nadzór nad siecią filii bibliotecznych, wydaje zalecenia w zakresie programu, organizacji i metod pracy oraz kontroluje ich wykonanie.

Biblioteka realizuje swoje zadania programowe, współpracuje z innymi bibliotekami, instytucjami i organizacjami zajmującymi się upowszechnianiem książek, działalnością oświatową i kulturalną.

Szczegółowy zakres działania określa Statut Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna zatwierdzony Uchwałą Nr 33/IV/92 Rady Gminy Wiązowna z dnia 10.07.1992r. z późn. zm.

II. Sieć biblioteczna

W skład Biblioteki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a) Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna (wypożyczalnia dla dorosłych, młodzieży i dzieci),

b) Filie:

– Filia Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna w Duchnowie,
– Filia Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna w Gliniance

c) prowadzone społecznie punkty biblioteczne

III. Dyrektor

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Dyrektora powołuje i odwołuje Organizator.
Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:
1. Opracowanie planów pracy, preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Biblioteki.
2. Ustalanie regulaminu organizacyjnego Biblioteki.
3.Zatrudnianie, awansowanie, nagradzanie i zwalnianie pracowników Biblioteki.
4.Wnioskowanie w sprawach rozbudowy sieci bibliotecznej na terenie Gminy Wiązowna.
5.Właściwa realizacja budżetu, kontrola wydatków budżetowych, przygotowanie wniosków w sprawie dofinansowania.
6.Dbałość o urządzenie i wyposażenie bibliotek oraz punktów bibliotecznych.
7.Zabezpieczenie właściwej ochrony mienia Bibliotek.
8.Prowadzenie dokumentacji Bibliotek.
9.Systematyczna analiza wyników pracy bibliotek na terenie Gminy Wiązowna:nadzorowanie i kontrolowanie działalności komórek organizacyjnych.
10.Reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz oraz branie udziału w posiedzeniach komisji i innych organów Urzędu Gminy Wiązowna przy rozpatrywaniu spraw bibliotek i czytelnictwa.
11.Ustalenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracownikom sieci bibliotecznej gminy Wiązowna.
12.Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy oraz przepisów, zwłaszcza dotyczących p/poż. i bhp.

Dyrektor Biblioteki jest odpowiedzialny za:

– całokształt pracy Biblioteki na terenie Gminy Wiązowna,
– właściwą gospodarkę powierzonym mieniem oraz rozliczanie się zgodnie z obowiązującymi przepisami,
– właściwa realizację budżetu,
– sporządzanie planów pracy i sprawozdań z działalności Biblioteki.

IV. Kierownicy komórek organizacyjnych.

Do obowiązków Kierowników komórek organizacyjnych należy realizacja zadań objętych zakresem działania tych komórek, a szczególnie:

a) należyte zaplanowanie pracy oraz troska o stałe jej usprawnianie,
b) przedstawianie bezpośredniemu przełożonemu spraw, które powinny być podane do jego wiadomości lub wymagają jego aprobaty, a także informowanie go o potrzebach związanych ze sprawami funkcjonowaniem komórki im podległej,
c) wykonywanie przydzielonych im zadań z obowiązującymi przepisami,
d) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów, zwłaszcza dotyczących p/poż. i bhp.

V. Zakresy działania komórek organizacyjnych.

1. Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna (wypożyczalnia dla dorosłych, młodzieży i dzieci):
– gromadzi księgozbiór przeznaczony do wypożyczenia i udostępniania na miejscu dorosłym, młodzieży i dzieciom – zgodnie z ustalonymi zasadami i zaleceniami Komisji Doboru Książek, działającej przy Bibliotece Publicznej m.stoł.Warszawy – Biblioteki Głównej.
– prenumeruje czasopisma dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
– prowadzi ewidencję księgozbioru oraz dokumentację wpływów i ubytków,
– opracowuje księgozbiór,
– prowadzi komputeryzację czynności bibliotecznych (tworzenie baz danych, komputerowe wypożyczanie, ewidencja itp.)
– prowadzi katalog komputerowy całości zbiorów,
– organizuje przechowywanie i konserwację zbiorów,
– wypożycza książki czytelnikom, stosując wolny dostęp do półek oraz udostępnia na miejscu księgozbiór podręczny,
– organizuje punkty biblioteczne i udostępnia im księgozbiór,
– systematycznie ewidencjonuje czytelników i wypożyczenia,
– prowadzi służbę informacyjno-bibliograficzną,
– organizuje pracę kulturalno-oświatową upowszechniającą książkę i czytelnictwo oraz współpracuje w tym zakresie z właściwymi instytucjami i organizacjami,
– opracowuje plany pracy i sprawozdania,
– prowadzi praktyki dla nowo zaangażowanych pracowników.

2. Filie biblioteczne:

– gromadzą księgozbiór przeznaczony do wypożyczania dorosłym, młodzieży oraz dzieciom – zgodnie z ustalonymi zasadami i zaleceniami Komisji Doboru Książek, działającej przy Bibliotece Publicznej m.st.Warszawy – Bibliotece Głównej.
– prenumerują czasopisma dla dorosłych, dzieci i młodzieży,
– prowadzą ewidencję księgozbioru oraz dokumentację wpływów i ubytków,
– opracowują księgozbiór,
– prowadzą komputeryzacją czynności bibliotecznych (tworzenie baz danych, wypożyczanie komputerowe, ewidencja księgozbioru itp.),
– prowadzą katalog komputerowy całości zbiorów,
– organizują punkty biblioteczne i udostępniają im księgozbiór,
– systematycznie ewidencjonują czytelników i wypożyczenia,
– prowadzą działalność informatyczną,
– organizują pracę kulturalno-oświatową upowszechniającą książkę i czytelnictwo oraz współpracują w tym zakresie z właściwymi instytucjami i organizacjami, m.in. ze szkołami,
– opracowują plany pracy i sprawozdania.

VI. Zakres działania Głównego Księgowego.

1.Dyrektor Biblioteki zgodnie z art.54 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240) powierza Głównemu Księgowemu obowiązki, odpowiedzialność i uprawnienia w zakresie gospodarki finansami Biblioteki.

Główny Księgowy podlega Dyrektorowi.

2.Do zadań Głównego Księgowego należy:
– prowadzenie księgowości i rachunkowości zgodnie z przepisami obowiązującymi w instytucjach kultury,
– wykonywanie dyspozycji środkami publicznymi,
– organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowych,
– przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg i dokumentów oraz środków pieniężnych,
– opracowanie planów finansowych Biblioteki,
– sporządzanie sprawozdań i analiz ekonomiczno-finansowych,
– kontrola gospodarki materiałowej,
– sprawowanie wewnętrznej kontroli finansowej,
– przedkładanie dyrektorowi okresowych analiz i informacji dotyczących realizacji planu finansowego,
– sporządzanie listy płac oraz innych świadczeń pieniężnych dla pracowników,
– załatwianie pracowniczych spraw ubezpieczeniowych, rentowych, wniosków o emeryturę oraz wydawanie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem.

Dyrektor
Hanna Kobza