Powiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę Klawisze dostępności

Konkurs na Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna

Wójt  Gminy Wiązowna ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna.

1.WYMAGANIA

1) Niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe: bibliotekarskie, kulturoznawstwo, pedagogiczne, animacja kultury lub ekonomiczne,
c) min. 3 – letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury,
d) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowych instytucji kultury, w szczególności bibliotek publicznych,
e) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku,
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
h) przedłożenie w formie pisemnej opracowania pn. „Koncepcja programowo – organizacyjna Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna na lata 2017 – 2020”.

2) Dodatkowe (preferowane):
a) ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania kulturą, zarządzania zasobami ludzkimi lub pokrewnych,
b) doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bibliotekach publicznych,
c) zdolności menedżerskie i organizatorskie,
d) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych
z działalnością kulturalną, a także: rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
e) dyspozycyjność,
f) prawo jazdy kat. B i zgoda na używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach: w Urzędzie Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna, w terminie do dnia 22.06.2017 r*., do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna”.

http://bip.wiazowna.pl/public/?id=168640

*Zmiana terminu składania ofert: http://bip.wiazowna.pl/public/get_file_contents.php?id=394989